შესვლა

სწავლის ღირებულება და გადახდის პირობები:

1. პირველ  დონეზე სწავლის ღირებულება თვეში 200 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

2. მეორე დონეზე სწავლის ღირებულება თვეში 160 ლარი დღგ-ს ჩათვლით. 

3. მესამე დონეზე სწავლის ღირებულება თვეში 100 ლარი დღგ-ს ჩათვლით. 

4. პირველ დონეზე პირველი ხუთი თავის- 13 გაკვეთილის მიწოდება ხდება უფასოდ. 

5. პირველი დონის პირველი  თვის გადასახადის გადახდა ხდება საკონკურსო ტესტირების შემდეგ, ხოლო შემდეგ თვეებში, თანხის გადახდა ხდება 6 რიცხვამდე. 

6.  საწარმოს/ორგანიზაციის მიერ დაფინანსების შემთხვევაში მათ ყოველი თვის ბოლოს მიეწოდებათ დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურა. 

7. ორისის გაკვეთილები შედის საერთო ღირებულებაში. 

8. ექსელის საწყისი 9 გაკვეთილის ღირებულება შედის საერთო ღირებულებაში. 

9. გამოცდის, გამოცდაზე განმეორებით გამოსვლისთვის თანხა არ გადაიხდევნება. 

10. განმეორებით გამოცდაზე გამოსვლამდე კაბინეტი იქნება აქტიური და ატვირთული იქნება ყველა სასწავლო მასალა, რისთვისაც დამატებითი გადასახადი არ გადაიხდევნება. 

11. ზემოდან გამომდინარე დონეების მიხედვით სწავლის სრული ღირებულებაა: 

11.1  I -დონე 800 ლარი. 

11.2  II-დონე 800 ლარი. 

11.3  III-დონე 700 ლარი.

ყველა უფლება დაცულია